43_Tim Blechmann, Conny Zenk, 류한길 Ryu Hankil, 진상태 Jin Sangtae

video

will update soon

pics

Tim Blechmann : Laptop
Conny Zenk : video
류한길 Ryu Hankil : synthsizer, paper
진상태 Jin Sangtae : acoustic carhorn, guitar, materials.

  1. Tim Blechmann + Conny Zenk.
  2. Tim Blechmann solo composition.
  3. Tim Blechmann + Conny Zenk + Ryu Hankil + Jin Sangtae quartet.

댓글 남기기